Άξονες Δράσης

Η δραστηριότητα του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» εστιάζει σε 9 Άξονες Δράσης, που χαρακτηρίζονται ως υψηλής προτεραιότητας βάσει των στρατηγικών κατευθύνσεων των Δήμων - Μετόχων, και τους άξονες προτεραιότητας που έχουν τεθεί στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαισίου 2021-2027 και τους Κανονισμούς των Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων της Ε.Ε.

Τουρισμός-Εξωστρέφεια

Στον Άξονα Δράσης «Τουρισμός – Εξωστρέφεια» περιλαμβάνονται δράσεις για την προώθηση και ανάδειξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών ως προορισμών πολλαπλών χρήσεων και δυνατοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Επιπλέον, περιλαμβάνονται δράσεις για τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση των επιμέρους τουριστικών προϊόντων που αναπτύσσονται στα διοικητικά όρια των δύο Δήμων και για την ευρύτερη ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.

Επιχειρηματικότητα-Επενδύσεις

Ο Άξονας Δράσης «Επιχειρηματικότητα – Επενδύσεις» αφορά στην πολύπλευρη στήριξη της επιχειρηματικής και επενδυτικής δραστηριότητας εντός του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών, στον εντοπισμό και την ανάδειξη επενδυτικών ευκαιριών και στην αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων – χρηματοδοτικών και θεσμικών - για την προσέλκυση επενδύσεων, την τόνωση της επιχειρηματικότητας, της απασχόλησης, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Υγεία

Ο Άξονας Δράσης «Υγεία» αφορά στην υλοποίηση δράσεων για τη βελτίωση του επιπέδου της δημόσιας υγείας εντός του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών, την υποστήριξη της πρόληψης και της έγκαιρης αντιμετώπισης υγειονομικών κινδύνων, την προώθηση της ευεξίας και των υγιεινών προτύπων ζωής.

Πολιτισμός-Αθλητισμός-Εκπαίδευση

Ο Άξονας Δράσης «Πολιτισμός – Αθλητισμός – Εκπαίδευσης» απαρτίζεται από δράσεις για την ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών, για την ενίσχυση των αθλητικών διοργανώσεων και εκδηλώσεων και την υποστήριξη της ανάπτυξης νέων υποδομών, για την ενίσχυση των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και πιστοποίησης των δεξιοτήτων των εργαζομένων και των ανέργων.

Άνθρωπος-κοινωνική πολιτική

Ο Άξονας Δράσης «Άνθρωπος – Κοινωνική Πολιτική» περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, για την προσέλκυση και υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας και για την υποστήριξη και ενδυνάμωση των νέων, των ανέργων και των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Περιβάλλον-Ποιότητα ζωής

Ο Άξονας Δράσης «Περιβάλλον – Ποιότητα Ζωής» στοχεύει στην αναβάθμιση και ενίσχυση των δράσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, την προώθηση της «πράσινης» ανάπτυξης και τη προστασία και αειφορική διαχείριση του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών.

Ψηφιακή εποχή

Ο Άξονας Δράσης «Ψηφιακή Εποχή» στοχεύει στην ενίσχυση και διεύρυνση της ψηφιακής παρουσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών και των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχουν στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, στην προώθηση της υψηλής τεχνολογίας, και στην ανάπτυξη και διάδοση δικτύων και εφαρμογών «έξυπνων πόλεων» (smart cities).

Μεταφορές

Ο Άξονας Δράσης «Μεταφορές» περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών εντός του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών, για την ώθηση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα και τη μείωση του «αποτυπώματος» του τομέα των μεταφορών.

Τεχνική Υπηρεσία

Η Καποδιστριακή Αναπτυξιακή Α.Ε., ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, παρέχει προς τους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, εντός και εκτός Κέρκυρας και Παξών, προς τους φορείς και τις ενώσεις τους, καθώς και προς Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, του ευρύτερου δημοσίου τομέα, υπηρεσίες επιστημονικής, συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης.

Η Τεχνική Υπηρεσία της Καποδιστριακής Αναπτυξιακής Α.Ε., που δημιουργήθηκε για τον σκοπό αυτό, αναλαμβάνει:

την ωρίμανση έργων

την εκπόνηση τεχνικών μελετών καθώς και άλλων συναφών μελετών

τη θεώρηση των μελετών

τη σύνταξη τευχών δημοπράτησης

την προετοιμασία φακέλων

την επίβλεψη και παρακολούθηση της υλοποίησης τεχνικών έργων

κάθε άλλη υπηρεσία τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των τεχνικών υπηρεσιών του εκάστοτε φορέα, νομικού προσώπου ή οργανισμού, στο πλαίσιο των προβλέψεων της κείμενης νομοθεσίας

Στη παρούσα σελίδα μπορείτε να δείτε έργα, μελέτες και προγράμματα που υλοποιεί η Τεχνική Υπηρεσία του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Καποδιστριακή Αναπτυξιακή Α.Ε.».

Για να επικοινωνήσετε με την Τεχνική Υπηρεσία, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας είναι: technical@kapodistriaki.gr