Διοίκηση

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την Εταιρεία σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις ανώνυμες εταιρείες και τις διατάξεις που διέπουν την εταιρεία, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο ή το Καταστατικό της. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η διοίκηση του Οργανισμού περιλαμβάνει τη διαχείριση και τη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή του. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκλέγονται ή ορίζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 78 έως 80 του Ν. 4548/2018 με τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που θέτει ο Ν. 4674/2020. Ανώτατο όργανο λήψεως αποφάσεων της Εταιρείας αποτελεί η Γενική Συνέλευση των μετόχων της, οι αρμοδιότητες της οποίας καθορίζονται στο Καταστατικό.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο που απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και τα λοιπά μέλη, είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, του ν. 4548/2018 περί Ανωνύμων Εταιρειών, όπως ισχύει.

Διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξης της Εταιρείας και ασκεί τις αρμοδιότητές του, όπως αυτές προβλέπονται από την οικεία ισχύουσα νομοθεσία.

Η συγκρότηση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα έγινε την 05/02/2023 με την καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3560442, του από 05/02/2023 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. 

Η νέα διοίκηση της εταιρείας διαμορφώνεται με την από 25/1/2024 καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 3201281, του από 2/1/2024 Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του από 2/1/2024 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ως εξής:

Ονοματεπώνυμο
  1. Χονδρογιάννης Μιχαήλ του Σπυρίδωνος, Πρόεδρος

  2. Φαϊτά Μιχαέλα-Μαρία του Αλεξάνδρου, Αντιπρόεδρος

  3. Βλάσσης Σπυρίδων-Χαρίλαος του Γερασίμου, Διευθύνων Σύμβουλος

  4. Δήμας Γεώργιος του Γερασίμου, Μέλος

  5. Γκαντιά Ειρήνη του Χαραλάμπους, Μέλος

  6. Βούλγαρης Σπυρίδων-Χαράλαμπος του Γεωργίου, Μέλος

  7. Αθανασίου Ευάγγελος του Παύλου, Μέλος

Αρμοδιότητες Στελεχών

Αρμοδιότητες Προέδρου Δ.Σ.

Α) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού,

Β) Διευθύνει τις εργασίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εκδίδει και επικυρώνει αντίγραφα των αποφάσεων του Συμβουλίου και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τη λειτουργία της Εταιρείας, ενώ εκτελεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που θα του αναθέσει το Δ.Σ. της εταιρείας.

Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου Δ.Σ.

Αντικαθιστά τον πρόεδρο κατά την απουσία του. Εκτελεί οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητες του Προέδρου ήθελε μεταβιβαστούν σ’ αυτόν από τον ίδιο τον πρόεδρο, καθώς και κάθε άλλη αρμοδιότητα που θα του αναθέσει το Δ.Σ. της εταιρείας.

Αρμοδιότητες Διευθύνοντος Συμβούλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει από τα εκτελεστικά μέλη του Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθορίζοντας τις αρμοδιότητές του. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν μπορεί να είναι αιρετός εκπρόσωπος των Δημοτικών ή Περιφερειακών Συμβουλίων των μετόχων ΟΤΑ.

Α) Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να εκπροσωπεί την Εταιρεία και να ενεργεί στο όνομα αυτής, θέτοντας την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία, για τις πράξεις που αναφέρονται στις πιο κάτω περιπτώσεις:

1) Να εκπροσωπεί την Εταιρεία στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε Ελληνικές ή αλλοδαπές, ή Διεθνείς Δημόσιες, Δημοτικές, Κοινοτικές και γενικότερα τοπικής αυτοδιοίκησης Αρχές ή Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις ή Επιμελητήρια ή Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή φυσικά πρόσωπα, στη Δ.Ε.Η., στον Ο.Τ.Ε., στα Ε.Λ.Τ.Α., στον Ε.Ο.Τ., σε διεθνείς Οργανισμούς στην Ελλάδα, σε δικαστήρια κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, στον Άρειο Πάγο, στο Συμβούλιο Επικρατείας, στο Ελεγκτικό Συνέδριο και γενικά σε κάθε άλλη αρχή ή υπηρεσία.

2) Να κάνει αγωγές ή μηνύσεις, να ασκεί ένδικα μέσα, να προσβάλει έγγραφα ως πλαστά, να καταργεί δίκες, να κάνει συμβιβασμούς δικαστικούς και εξώδικους με τους οφειλέτες ή με τους πιστωτές της εταιρείας και με οποιουσδήποτε όρους.

3) Να δίνει εντολές πληρωμών, να αναγνωρίζει υποχρεώσεις και να εκχωρεί και ενεχυριάζει, με οποιουσδήποτε όρους, απαιτήσεις, φορτωτικές, κινητά πράγματα, συναλλαγματικές, γραμμάτια, χρεωστικές κατά τρίτων, αποδείξεις και γενικά απαιτήσεις κατά τρίτων.

4) Να διορίζει πληρεξούσιο ή πληρεξούσιους δικηγόρους για την εκπροσώπηση της εταιρείας σε δικαστήρια και σε άλλες Αρχές. Η πρόσληψη όμως Νομικού Συμβούλου, αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

5) Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις με οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οργανισμούς κ.λ.π, ή φυσικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά ή διεθνή, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Να προσλαμβάνει και να απολύει το προσωπικό των γραφείων της εταιρείας και τυχόν επιχείρησής της, να κανονίζει τις αρμοδιότητές του, τις αποδοχές του, να καταρτίζει τις σχετικές συμβάσεις και να υπογράφει αυτές, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7) Να υλοποιεί και να εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο από κοινού με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να διενεργούν τις συναλλαγές της Ανώνυμης Εταιρείας, ιδιαίτερα δε με τις Τράπεζες:

1) Να συνάπτουν συμβάσεις για δάνεια και πιστώσεις κάθε είδους και ονομασίας και για τρεχούμενους λογαριασμούς, καθώς και για την παροχή εγγυητικών επιστολών, παρέχοντας εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκη, προσημείωση ή και τα δύο) σε ακίνητα και εγκαταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας ή ενέχυρο σε κινητά, αξιόγραφα κ.λ.π., εκχωρώντας μισθώματα και γενικά δικαιώματα και απαιτήσεις της Ανώνυμης Εταιρείας για ασφάλεια αυτών, μόνο κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, όταν πρόκειται για αγορές παγίων περιουσιακών στοιχείων (ακινήτων κ.τ.λ.) καθώς και για μισθώσεις ακινήτων, θα προβαίνουν στις σχετικές παραγγελίες, ή θα υπογράφουν συμφωνητικά ή συμβολαιογραφικές πράξεις μόνον κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Να κάνουν, από κοινού με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάληψη χρημάτων, χρηματογράφων, μερισματαποδείξεων και τοκομεριδίων, να παίρνουν χρήματα και να δίνουν εξοφλήσεις και απαλλαγές, να εκδίδουν και να οπισθογραφούν επιταγές, να εκδίδουν, να αποδέχονται και να οπισθογραφούν συναλλαγματικές και γραμμάτια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του μπορεί να αναθέσει την άσκηση των παραπάνω καθηκόντων του σε οποιοδήποτε της επιλογής του μέλος ή μη του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση παράλειψης του Διευθύνοντος Συμβούλου να ορίσει τον αναπληρωτή του και την έκταση της δικαιοδοσίας του, τον ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Αρμοδιότητες Διευθυντών

Η Εταιρεία είναι οργανωμένη σε διοικητικές ενότητες. Οι αρμοδιότητες των Διευθυντών και οι περιπτώσεις εκχώρησης του δικαιώματος υπογραφής προς αυτούς, καθορίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.