Στρατηγική

Όραμα

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» στοχεύει να διαδραματίσει κομβικό ρόλο για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προώθηση της ανάπτυξης σε τοπικό αλλά και σε περιφερειακό επίπεδο εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων – Μετόχων του αλλά και ευρύτερα.

Σκοπός και αντικείμενο

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» δημιουργήθηκε με στόχο να συμβάλλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών δράσεων και έργων, που υποστηρίζουν τους ευρύτερους αναπτυξιακούς σκοπούς και τις προτεραιότητες του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών και να εξελιχθεί σε αναπτυξιακό βραχίονα για αυτούς.

Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός αποτελεί, γενικότερα, έναν φορέα που συλλέγει, συνθέτει και αναδιανέμει πληροφορίες, τεχνογνωσία, πόρους και υπηρεσίες προς την Τοπική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες.

Ειδικότερα, σκοποί του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.» αποτελούν:

Η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών και άλλων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ενώσεών τους, με στόχο την βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των βασικών υποδομών ΟΤΑ α ΄και β΄ βαθμού, των συνδέσμων δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ, προκειμένου να καταστεί εφικτή η βιώσιμη ανάπτυξη και να προωθηθεί η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής των πολιτών.

Η επανεκκίνηση της κοινωνικής και οικονομικής ζωής, η εξομάλυνση των συνεπειών κρίσεων που έχουν προκληθεί εξαιτίας ακραίων υγειονομικών καταστάσεων, η προστασία της δημόσιας υγείας και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της τοπικής οικονομίας.

Η εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών μέσω της αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και της διαχείρισης αναπτυξιακών, επενδυτικών και ειδικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους, η ωρίμανση έργων υποδομής, καθώς και η υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής και πολιτικών άρσης των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης σε δημοτικό, διαδημοτικό ή ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Η χάραξη και η εφαρμογή περιβαλλοντικών πολιτικών με στόχο την ορθή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή, όπως και η ανάληψη δράσεων για την αναστροφή των συνεπειών στο ανθρωπογενές, το φυσικό και το οικονομικό περιβάλλον από τελεσθείσες φυσικές καταστροφές και η πρόληψη για τυχόν επιγενόμενες.

Η χάραξη και η εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και υποδομών πολιτικής προστασίας και οδικής ασφάλειας, τόσο στο επίπεδο της πρόληψης όσο και στο επίπεδο της επίλυσης υφιστάμενων προβλημάτων.

Η συμμετοχή της Εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας των επιλεγμένων περιοχών παρέμβασης, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων και τη βελτίωση των υποδομών καθώς και η ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού, όπως η αδειοδότηση και κατασκευή δικτύου καταδυτικών πάρκων.

Η τεχνική, επιστημονική και συμβουλευτική υποστήριξη για την αξιοποίηση της δημοτικής ή δημόσιας περιουσίας και ειδικότερα η ωρίμανση των επενδυτικών φακέλων, από τεχνικής και χρηματοοικονομικής πλευράς, η ωρίμανση των διαδικασιών δημοπράτησης, η διαγωνιστική διαδικασία και η προσέλκυση επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων.

Η συμμετοχή σε προγραμματικές συμβάσεις, όπως και ο ορισμός της εξαρχής ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων και η ανάληψη κάθε συναφούς ρόλου, σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η συμμετοχή ως δυνητικής δικαιούχος σε ειδικά προγράμματα ενίσχυσης του υπουργείου Εσωτερικών.

Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής.

Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης και κοινωνικών δράσεων, καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε διαδημοτικούς ή περιφερειακούς σκοπούς.

Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και η μελέτη της αγοράς για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής.

Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης.

Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού καθώς και η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σχετικά.

Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.

Η χάραξη και η εφαρμογή πολιτικών δημόσιας υγείας με στόχο τον σχεδιασμό και τεκμηρίωση μιας Ενοποιημένης Τράπεζας Γνώσης και Πληροφόρησης για εφαρμογή πολιτικών και ενίσχυση καλών πρακτικών για την προαγωγή και πρόληψη της υγείας και της δημόσιας υγείας με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής.

Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και της αλιείας και συγκεκριμένα η ενίσχυση επενδύσεων και η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδίως η ανάπτυξη δράσεων αγροτικού τουρισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνακόλουθα η στήριξη και αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και η ενίσχυση της προσπάθειας μεταποίησής τους σε επώνυμα ποιοτικά προϊόντα, καθώς και η σύνδεση τοπικού παραγόμενου προϊόντος και τουριστικής υπηρεσίας.

Η δημιουργία προϋποθέσεων για την σύμμετρη ανάπτυξη από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους, καθώς και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου.

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής και τρίτης ηλικίας, ο σχεδιασμός και εφαρμογή πολιτικών εν γένει και δράσεων, που αφορούν στην υποστήριξη ανέργων ή ατόμων προερχόμενων από ευπαθείς κοινωνικά ομάδες και ο σχεδιασμός, εισήγηση και μέριμνα για την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην υποστήριξη και φροντίδα της υγείας των πολιτών και την προαγωγή της ψυχικής υγείας.

Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και η δημιουργία υποδομών για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και η μελέτη της αγοράς για λογαριασμό επιχειρήσεων και φορέων της περιοχής.

Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης.

Η Διεύρυνση και υποστήριξη κοινωνικών δομών των μετόχων Δήμων (κοινωνικά παντοπωλεία, κοινωνικά φαρμακεία, κέντρα κοινότητας κα).

Η ανάδειξη και διαχείριση χώρων πράσινου και αναψυχής

Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Ο σχεδιασμός δικτύων ΑΠΕ.

Ο σχεδιασμός δράσεων για την καθαριότητα των ακτών και την προσβασιμότητα.

Ο σχεδιασμός δράσεων για την εξοικονόμηση υδάτινων πόρων.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος (μείωση της παραγωγής απορριμμάτων μέσω δράσεων διαχείρισής τους στη λογική της μείωσης του όγκου των απορριμμάτων με ανακύκλωση στην πηγή και αξιοποίησης των ανακυκλώσιμων προϊόντων, δράσεις ευαισθητοποίησης για ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέργειας, κοκ).

Η προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Η άσκηση των δραστηριοτήτων των άρθρων 182 και 183 του ν. 4555/2018.

Η διοικητική υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών.

Η άσκηση αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών, με τους οποίους μπορεί να συμβάλλεται με προγραμματική σύμβαση για τη διοικητική τους υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των υπολοίπων αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών αυτών. Στην περίπτωση αυτή, η αρμοδιότητα έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης ασκείται από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας και σε περίπτωση έλλειψης Προϊστάμενου για οποιονδήποτε λόγο, από τον Δήμαρχο.

Η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών και των ενώσεών τους και η ωρίμανση έργων.

Η ανάληψη καθηκόντων Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών (σύναψη, εποπτεία και επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων μελετών και έργων – άρθρο 3 ν. 4674/2020).

Να προτείνει προς τους αρμόδιους φορείς σχέδια χωρικών στρατηγικών και να υλοποιεί ως ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ), για λογαριασμό του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών, υπό την επιφύλαξη των ειδικών προϋποθέσεων του ισχύοντος συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ) του εκάστοτε προγράμματος.

Κάθε άλλος σκοπός συναφής ή συνεχόμενος ή αναγκαία συμπληρωματικός ή υποβοηθητικός των ανωτέρω, ακόμη και μη ρητώς κατονομαζόμενος ή εξειδικευόμενος στο παρόν, εφόσον δεν έρχεται σε αντίθεση προς οποιαδήποτε εκάστοτε ισχύουσα νόμιμη διάταξη.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

Υποστήριξη των αναπτυξιακών πολιτικών του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών.

Η προσέλκυση και διευκόλυνση αναπτυξιακών επενδύσεων.

Η στήριξη στη γνώση, στην καινοτομία και στις νέες μορφές επιχειρηματικότητας.

Η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού.

Η συμβολή στην παραγωγική ανάπτυξη και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η προώθηση και ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων και του Δήμου Παξών.